• TOP
  • Upload ng identity verification documents

Upload ng identity verification documents

Maaaring mag-upload ng identity verification documents sa website.
Kapag nalalapit na ang expiration date ng inyong User ID, paki-upload ang picture ng identity verification documents (hanggang dalawang uri), harap at likod.
Pagkatapos ng upload ay i-confirm muna namin ang detalye sa DSK International Money Transfer Support Center (0120-3630-44) bago namin i-update ang inyong information.
*para sa listahan ng valid identity verification documents

Login at upload

*Kailangan mong ilagay ang iyong user ID, password at date of birth.

Mag-upload kahit hindi mag-login

*Kailangan mong ilagay ang iyong pangalan, telephone number, email address, User ID, atbp.

Para sa tanong ukol sa serbisyo

International Padala ng Pera Support Center 0120-3630-44 Walang Bayad

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

Suportadong wika
Suportadong wika

Para sa tanong ukol sa pagtanggap ng pera

Customer Service Center 0034-800-400-733 Walang Bayad

Oras ng pagbukas: 9:00 - 22:00,
araw-araw

http://www.westernunion.co.jp
http://m.westernunion.co.jp

Page Top